Informació General de la COVID-19

Des de l’Associació Empordà Turisme estem fent un recull de tota la informació per el sector turístic que us pugui ser útil sobre les afectacions del coronavirus.

Dimarts 13 d’Abril

RESOLUCIÓ TES/1006/2021, de 3 de març, per la qual s’emet la declaració ambiental estratègica del Pla director urbanístic de les activitats de càmping (exp. OAA20190024).

CVE-DOGC-A-21099048-2021

Llei 3/2021, de 12 d’abril, per la qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de l’COVID19.

BOE-A-2021-5771

Llei 4/2021, de 12 d’abril, per la qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID -19.

BOE-A-2021-5772

Divendres 9 d’Abril

RESOLUCIÓ per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-21098072-2021

Dimarts 30 de Març

Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID19.

BOE-A-2021-4908

Dilluns 29 de Març

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució SLT/845/2021, de 26 de març, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8375, de 27.3.2021).

CVE-DOGC-A-21087001-2021

RESOLUCIÓ ARP/842/2021, de 22 de març, per la qual es convoquen els ajuts al desenvolupament de projectes de cooperació dels grups d’acció local de Catalunya en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.03.01) corresponents a 2021 (ref. BDNS554356).

CVE-DOGC-A-21084046-2021

Divendres 26 de Març

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 554699).

CVE-DOGC-A-21083088-2021

Dilluns 22 de Març

RESOLUCIÓ TSF/805/2021, de 19 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2021 per a la
concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per
a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formen part d’una
microempresa (ref. BDNS 554137).

CVE-DOGC-A-21081058-2021

RESOLUCIÓ TSF/804/2021, de 19 de març, per la qual s’obre la convocatòria extraordinària per a l’any 2021
per a la concessió de l’ajut adreçat a les persones afectades per un expedient de regulació temporal
d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a les persones amb contracte fix
discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària (ref. BDNS 554145).

CVE-DOGC-A-21081057-2021

Dimarts 16 de Març

ORDRE TSF/63/2021, de 15 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de l’ajut
extraordinari adreçat a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

CVE-DOGC-A-21074060-2021

ORDRE TSF/64/2021, de 15 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa.

CVE-DOGC-A-21074061-2021

Dissabte 13 de Març

RESOLUCIÓ SLT/716/2021, de 12 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21071107-2021

Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID19.

BOE-A-2021-3946

Dijous 11 de Març

ORDRE EMC/55/2021, de 8 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores de la concessió de subvencions per a ajuntaments i associacions empresarials de caràcter territorial per impulsar i crear les àrees de promoció econòmica urbana (APEU) als polígons d’activitat econòmica (PAE).

CVE-DOGC-A-21068061-2021

RESOLUCIÓ EMC/671/2021, de 5 de març, de segona ampliació de l’import màxim inicial de la dotació
pressupostària corresponent a la Resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la
convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 534914) (DOGC núm. 8280, de 25.11.2020).

CVE-DOGC-A-21068062-2021

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris per a organitzadors d’activitats firals afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-21068122-2021

Dimarts 9 de Març

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19 (ref. BDNS 552238).

CVE-DOGC-A-21067008-2021

Dissabte 6 de Març

RESOLUCIÓ SLT/612/2021, de 5 de març, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21064119-2021

Divendres 5 de Març

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall amb establiments de productes no essencials i una superfície superior a 400 metres quadrats i als establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut publica ocasionades per la pandèmia de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-21063038-2021

Dissabte 27 de Febrer

RESOLUCIÓ SLT/516/2021, de 26 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21058001-2021

Dimecres 24 de Febrer

DECRET LLEI 10/2021, de 23 de febrer, de mesures urgents de caràcter tributari i financer.

CVE-DOGC-A-21054064-2021

RESOLUCIÓ EXI/391/2021, d’11 de febrer, per la qual es disposa la publicació d’un acord de la Subcomissió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de Conflictes de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en relació amb el Decret llei 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats.

CVE-DOGC-A-21047032-2021

Dimarts 23 de Febrer

RESOLUCIÓ CLT/416/2021, d’11 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aprova la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a despeses estructurals d’entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma amb motiu de la COVID-19, per a l’any 2021 (ref. BDNS 549077).

CVE-DOGC-A-21048050-2021

RESOLUCIÓ CLT/427/2021, d’11 de febrer, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural pel qual s’aprova la convocatòria en l’àmbit de les lletres per a la concessió de beques, en règim de concurrència competitiva, per a la creació i la traducció literàries per a l’any 2021 (ref. BDNS 549604).

CVE-DOGC-A-21049033-2021

RESOLUCIÓ CLT/452/2021, d’11 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu ubicades a Catalunya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 549872).

CVE-DOGC-A-21050094-2021

Dilluns 22 de Febrer

RESOLUCIÓ SLT/434/2021, de 10 de febrer, per la qual s’estableix el sistema d’actuació administrativa automatitzada per als acords d’inici dels expedients sancionadors per l’incompliment de l’obligació de l’ús de la mascareta, o l’ús inadequat d’aquesta, derivats de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

CVE-DOGC-A-21049031-2021

Dissabte 20 de Febrer

RESOLUCIÓ SLT/436/2021, de 19 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21050140-2021

Divendres 19 de Febrer

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives (DOGC núm. 8336, de 8.2.2021).

CVE-DOGC-A-21048099-2021

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució EMC/242/2021, de 4 de febrer, de delegació de competències del conseller d’Empresa i Coneixement en la Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (DOGC núm. 8334, de 5.2.2021).

CVE-DOGC-A-21048052-2021

Dimarts 16 de Febrer

CORRECCIÓ D’ERRADES a l’Ordre TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa (DOGC núm. 8336, de 8.2.2021).

CVE-DOGC-A-21043030-2021

Dilluns 15 de Febrer

CORRECCIÓ D’ERRADES al Decret llei 51/2020, de 15 de desembre, de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 49/2020, d’1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya (DOGC núm. 8297, de 17.12.2020).

CVE-DOGC-A-21042053-2021

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives (ref. BDNS 548602).

CVE-DOGC-A-21042022-2021

Divendres 12 de Febrer

RESOLUCIÓ TSF/348/2021, de 10 de febrer, per la qual s’aprova la convocatòria dels ajuts extraordinaris en l’àmbit de l’educació en el lleure i les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 548618).

CVE-DOGC-A-21042035-2021

ORDRE TSF/35/2021, de 10 de febrer, de modificació de l’Ordre TSF/204/2020, de 30 de novembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a Catalunya per a l’any 2021.

CVE-DOGC-A-21042007-2021

RESOLUCIÓ EMC/349/2021, d’11 de febrer, d’ampliació de l’import màxim inicial de la dotació p ressupostària corresponent a la Resolució EMC/22/2021, d’11 de gener, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de lescomarques de la Cerdanya i el Ripollès afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref.BDNS 543657) (DOGC núm. 8314, de 13.1.2021).

CVE-DOGC-A-21042036-2021

RESOLUCIÓ EMC/350/2021, d’11 de febrer, d’ampliació de l’import màxim inicial de la dotació presspostària corresponent a la Resolució EMC/3015/2020, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 534914) (DOGC núm. 8280, de
25.11.2020).

CVE-DOGC-A-21042037-2021

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-21041119-2021

Dijous 11 de Febrer

ANUNCI pel qual es dona publicitat a la sol·licitud de modificació de la Indicació Geogràfica Protegida Pa de Pagès Català, i al seu document únic actualitzat.

CVE-DOGC-A-21035006-2021

ACORD GOV/17/2021, de 9 de febrer, pel qual s’aprova el Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21041012-2021

DECRET 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació pública.

CVE-DOGC-A-21041005-2021

Dimarts 9 de Febrer

RESOLUCIÓ per la qual s’amplia l’import màxim de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, i els centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 530049).

CVE-DOGC-A-21035099-2021

RESOLUCIÓ per la qual s’amplia l’import màxim de la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades perpal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 540147).

CVE-DOGC-A-21035100-2021

RESOLUCIÓ per la qual s’amplia l’import màxim de la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres quadrats o en establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19 (ref. BDNS 546019).

CVE-DOGC-A-21035098-2021

RESOLUCIÓ per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres quadrats o en establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-21039085-2021

Dilluns 8 de Febrer

ORDRE TSF/32/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa.

CVE-DOGC-A-21036089-2021

ORDRE TSF/33/2021, de 5 de febrer, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia de l’ajut extraordinari dirigit a persones treballadores afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació com a conseqüència de la crisi derivada de la COVID-19 i a persones amb contracte fix discontinu beneficiàries de la prestació extraordinària.

CVE-DOGC-A-21036088-2021

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris per donar suport als col·lectius i sectors econòmics més afectats per les mesures de contenció de la pandèmia de la COVID-19 i mantenir els llocs de treball en situació d’expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) de les petites empreses, microempreses i cooperatives.

CVE-DOGC-A-21036037-2021

RESOLUCIÓ ARP/246/2021, de 3 de febrer, per la qual s’estableix el Pla territorial de desenvolupament i gestió de l’activitat de turisme aqüícola de Catalunya per a l’any 2021.

CVE-DOGC-A-21035035-2021

Dissabte 06 de Febrer

RESOLUCIÓ SLT/275/2021, de 5 de febrer, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de  salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21037001-2021

Divendres 05 de Febrer

RESOLUCIÓ per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres quadrats o en establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-21034073-2021

RESOLUCIÓ EMC/242/2021, de 4 de febrer, de delegació de competències del conseller d’Empresa i Coneixement en la Direcció del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21035024-2021

Dimecres 27 de Gener

Reial Decret 46/2021, de 26 de gener, sobre revaloració de les pensions de sistema de la Seguretat Social, de les pensions de classes passives i d’altres prestacions socials públiques per a l’exercici 2021.

BOE-A-2021-1135

Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació.

BOE-A-2021-1130

Dimarts 26 de Gener

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres quadrats o en establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la
COVID-19 (ref. BDNS 546019).

CVE-DOGC-A-21025054-2021

RESOLUCIÓ EMC/132/2021, de 20 de gener, per la qual es publiquen les dates afegides i/o substituïdes al calendari de dies festius amb obertura comercial autoritzada de diversos municipis per a l’any 2021.

CVE-DOGC-A-21022043-2021

Dissabte 23 de Gener

RESOLUCIÓ SLT/133/2021, de 22 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21022086-2021

Dimecres 20 de Gener

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres quadrats o en establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la
COVID-19.

CVE-DOGC-A-21019062-2021

Reial decret llei 1/2021, de 19 de gener, de protecció dels consumidors i usuaris davant situacions de vulnerabilitat social i econòmica.

BOE-A-2021-793

Diumenge 17 de Gener

RESOLUCIÓ SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21016001-2021

Dimarts 5 de Gener

RESOLUCIÓ SLT/1/2021, de 4 de gener, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-21004077-2021

Dimarts 29 de Desembre

RESOLUCIÓ EMC/3447/2020, de 21 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per als anys 2021-2022 de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió en la renovació dels establiments d’allotjament turístic (ref. BDNS 541898).

CVE-DOGC-A-20363046-2020

Dimecres 23 de Desembre

Reial decret llei 35/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents de suport a el sector turístic, l’hostaleria i el comerç i en matèria tributària.

BOE-A-2020-16823

Dilluns 21 de Desembre

Certificat autoresponsable desplacament

RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2020, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 540147).

CVE-DOGC-A-20352096-2020

Dissabte 19 de Desembre

RESOLUCIÓ SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Resum resolució

CVE-DOGC-A-20354001-2020

Dijous 17 de Desembre

RESOLUCIÓ de 15 de desembre de 2020, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les empreses d’atraccions i serveis de restauració propis de fires i revetlles, fora d’establiments permanents, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 539630).

CVE-DOGC-A-20351067-2020

DECRET LLEI 51/2020, de 15 de desembre, de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 49/2020, d’1 de desembre, de mesura urgent complementària en matèria d’ocupació i foment de l’activitat econòmica per fer front a les conseqüències de la major afectació en el mercat de treball de la COVID-19 en determinats territoris de Catalunya.

CVE-DOGC-A-20350069-2020

Dimarts 15 de Desembre

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les empreses d’atraccions i serveis de restauració propis de fires, revetlles i festes majors a la via pública, fora d’establiments permanents, afectades econòmicament per les mesures de salut pública decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-20349102-2020

RESOLUCIÓ TSF/3288/2020, de 14 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19 (ref. BDNS
539093).

CVE-DOGC-A-20349105-2020

RESOLUCIÓ CLT/3258/2020, de 26 de novembre, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural d’ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues per la cancel·lació de concerts o espectacles en festivals de música durant el 2020 amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 530168).

CVE-DOGC-A-20346049-2020

RESOLUCIÓ TES/3250/2020, de 10 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular.

CVE-DOGC-A-20346062-2020

Divendres 11 de Desembre

ORDRE TSF/209/2020, de 10 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals, persona física, o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa.

CVE-DOGC-A-20345053-2020

RESOLUCIÓ per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-20344096-2020

Dissabte 05 de Desembre

RESOLUCIÓ SLT/3177/2020, de 4 de desembre, per la qual es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-20339113-2020

Dimarts 01 de Desembre

RESOLUCIÓ TSF/3110/2020, de 30 de novembre, per la qual s’aprova la convocatòria de l’ajut econòmic extraordinari per a les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes titulars o gestores d’instal·lacions juvenils (ref. BDNS 536394).

CVE-DOGC-A-20335073-2020

Divendres 27 de Novembre

ORDRE TSF/201/2020, de 26 de novembre, per la qual s’obre el tràmit d’inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l’activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d’una microempresa.

CVE-DOGC-A-20331113-2020

Dijous 26 de Novembre

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats dels parcs infantils privats i l’oci nocturn, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19 (ref. BDNS 535407).

CVE-DOGC-A-20330071-2020

RESOLUCIÓ TSF/3045/2020, de 25 de novembre, per la qual s’aprova la convocatòria d’un ajut extraordinari en forma de prestació econòmica de pagament únic destinat a les persones professionals i tècniques de les arts escèniques, arts visuals, música i audiovisual, i d’altres activitats culturals suspeses per raó de la crisi sanitària a Catalunya, que preveu el capítol II del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, modificat pel capítol II
del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social (ref. BDNS 533916).

CVE-DOGC-A-20330096-2020

DECRET LLEI 46/2020, de 24 de novembre, de mesures urgents de caràcter administratiu, tributari i de control financer.

CVE-DOGC-A-20330004-2020

Dimecres 25 de Novembre

RESOLUCIÓ EMC/3015/2020, de 20 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 534914).

CVE-DOGC-A-20329012-2020

DECRET LLEI 47/2020, de 24 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter econòmic en el sector de les instal·lacions juvenils, de mesures en el sector de les cooperatives i de modificació del Decret llei 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19, i del Decret llei 42/2020, de 10 de novembre, de mesures urgents de suport a entitats del tercer sector social.

CVE-DOGC-A-20329086-2020

Dissabte 21 de Novembre

RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-20326003-2020

CORRECCIÓ D’ERRADES a la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya (DOGC núm. 8277, de 21.11.2020).

CVE-DOGC-A-20326005-2020

Dijous 19 de Novembre

RESOLUCIÓ EMC/2928/2020, de 17 de novembre, de modificació de la Resolució EMC/2810/2020, de 6 de novembre, per la qual s’aproven les bases de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-20323012-2020

DECRET LLEI 43/2020, de 17 de novembre, pel qual s’habilita el Consell Català de l’Esport per a l’atorgament d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a la suspensió de l’obertura al públic de les instal·lacions i dels equipaments esportius a Catalunya, es crea el Fons extraordinari addicional 2020 per als ens locals, i es modifica el Decret llei 41/2020, de 10 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social en centres educatius i en l’àmbit de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars per fer front a la crisi sanitària, econòmica i social generada per la COVID-19.

CVE-DOGC-A-20323055-2020

ACORD GOV/147/2020, de 17 de novembre, de creació del Grup de treball per agilitar els tràmits administratius que afecten les activitats econòmiques amb impacte.

CVE-DOGC-A-20323006-2020

RESOLUCIÓ EMC/2943/2020, de 17 de novembre, per la qual es fa pública la convocatòria anticipada per a l’any 2021 de la línia de subvencions per als cellers amb denominació d’origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19 (ref. BDNS 534016).

CVE-DOGC-A-20323068-2020

Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents deapoy o la solvència empresarial i a el sector energètic, i en matèria tributària.

BOE-A-2020-14368

Dimecres 18 de Novembre

Reial decret llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de suport a la solvència empresarial i a el sector energètic, i en matèria tributària.

BOE-A-2020-14368

Dimarts 17 de Novembre

RESOLUCIÓ per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-20321071-2020

Dilluns 16 de Novembre

RESOLUCIÓ EXI/2870/2020, de 26 d’octubre, per la qual s’obre convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions destinades a l’enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les comarques de Lleida i Girona, amb compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible, la igualtat de gènere i els drets humans (ref. BDNS 532360).

CVE-DOGC-A-20317068-2020

Dissabte 14 de Novembre

RESOLUCIÓ SLT/2875/2020, de 12 de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-20318064-2020

Divendres 13 de Novembre

Resum restriccions COVID

Dimecres 11 de Novembre

ORDRE EMC/195/2020, de 9 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per als cellers amb denominació d’origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

CVE-DOGC-A-20315022-2020

RESOLUCIÓ CLT/2814/2020, de 6 de novembre, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per donar suport al finançament de les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 532068).

CVE-DOGC-A-20314047-2020

Dilluns 9 de Novembre

RESOLUCIÓ EMC/2810/2020, de 6 de novembre, per la qual s’aproven les bases de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-20311098-2020

Divendres 06 de Novembre

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-20310020-2020

RESOLUCIÓ EMC/2783/2020, de 4 de novembre, de modificació de la Resolució EMC/843/2020, de 13 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 502684).

CVE-DOGC-A-20309077-2020

ORDRE EMC/192/2020, de 4 de novembre, de modificació de l’Ordre EMC/39/2020, de 13 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-20309078-2020

Dijous 05 de Novembre

DECRET LLEI 36/2020, de 3 de novembre, de mesures urgents en l’àmbit de l’impost sobre les estades en establiments turístics i de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

CVE-DOGC-A-20309104-2020

Dimecres 04 de Novembre

DECRET LLEI 39/2020, de 3 de novembre, de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-20308114-2020

Reial decret llei 32/2020, de 3 de novembre, pel qual s’aproven mesures socials complementàries per a la protecció per desocupació i de suport a el sector cultural.

BOE-A-2020-13490

Reial Decret 956/2020, de 3 de novembre, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades per la SARSCoV-2.

BOE-A-2020-13494

Divendres 30 d’Octubre

RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-20303082-2020

Infografia mesures increment casos

RESTRICCIONS COVID

Dimarts 27 d’Octubre

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, i els centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19 (ref.BDNS 530049).

CVE-DOGC-A-20300076-2020

Diumenge 25 d’Octubre

Noves Mesures Restrictives

Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARSCoV-2.

BOE-A-2020-12898

RESOLUCIÓ SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, per la qual s’adopten mesures de salut pública, de restricció de la mobilitat nocturna, per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-20299002-2020

DECRET 127/2020, de 25 d’octubre, per a l’adopció de les mesures necessàries en el territori de Catalunya durant la declaració de l’estat d’alarma davant la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID19.

CVE-DOGC-A-20299001-2020

Certificat autoresponsable de desplaçament. – Aquí

Dijous 22 d’Octubre

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració i dels centres d’estètica i bellesa afectats econòmicament per la COVID-19.

CVE-DOGC-A-20294082-2020

DECRET LLEI 34/2020, de 20 d’octubre, de mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats.

CVE-DOGC-A-20295011-2020

Certificado autoresponsable de desplazamiento – Aquí

Dimarts 20 d’Octubre

RESOLUCIÓ SLT/2568/2020, de 19 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-20293073-2020

Divendres 16 d’Octubre

RESOLUCIÓ SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-20289089-2020

Mesures increment casos COVID19

Dimecres 07 d’Octubre

RESOLUCIÓ ARP/2447/2020, de 30 de setembre, per la qual s’obre una nova convocatòria dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19 (ref. BDNS526493).

CVE-DOGC-A-20279039-2020

Dijous 01 d’Octubre

DECRET LLEI 33/2020, de 30 de setembre, de mesures urgents en l’àmbit de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i en l’àmbit pressupostari i administratiu.

CVE-DOGC-A-20274078-2020

Dimecres 30 de Setembre

Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l’ocupació.

BOE-A-2020-11416

Dimarts 29 de Setembre

RESOLUCIÓ TSF/2320/2020, de 9 de setembre, per la qual es modifica el termini d’execució i s’amplia l’import destinat a l’atorgament de les subvencions previstes per la Resolució TSF/3570/2019, de 19 de desembre, per la qual s’obre la convocatòria anticipada per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions corresponents a la Línia 1. Entitats promotores del Programa 30 Plus per a la inserció de persones
desocupades de 30 i més anys (SOC–30 Plus) (ref. BDNS 488243).

CVE-DOGC-A-20269025-2020

ORDRE ARP/163/2020, de 23 de setembre, per la qual es modifica l’Ordre ARP/108/2020, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-20269029-2020

ORDRE ARP/164/2020, de 24 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 19.02.01).

CVE-DOGC-A-20269027-2020

Dissabte 26 de Setembre

RESOLUCIÓ SLT/2325/2020, de 25 de setembre, per la qual es prorroguen i modifiquen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-20269072-2020

Dimecres 23 de Setembre

Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància.

BOE-A-2020-11043

Sentència de 23 de juliol de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que declara estimar el recurs contenciósadministratiu nombre 80/2018, contra l’apartat 11 de l’article primer de el Reial Decret 1070/2017, de 29 de desembre, pel que s’introdueix en el Reglament General de les actuacions i procediments de gestió i inspecció tributària aprovat per Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, un nou article 54 ter, que regula la Obligació d’informar sobre la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístiques .

BOE-A-2020-11045

Dissabte 12 de Setembre

RESOLUCIÓ SLT/2207/2020, de 10 de setembre, per la qual es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-20254086-2020

Diumenge 30 d’Agost

RESOLUCIÓ SLT/2107/2020, de 28 d’agost, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-20241036-2020

Dimarts 18 d’Agost

RESOLUCIÓ SLT / 2073/2020, de 17 d’agost, per la qual s’adopten mesures extraordinàries en el territori de Catalunya per a l’aplicació de l’Acord de Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut de 14 d’agost de 2020, sobre la declaració d’actuacions coordinades en salut pública per a la contenció de la pandèmia de COVID19.

CVE-DOGC-B-20230027-2020

Divendres 7 d’Agost

RESOLUCIÓ SLT/2024/2020, de 6 d’agost, per la qual es prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en l’àmbit de les activitats d’oci.

CVE-DOGC-A-20219051-2020

Dijous 6 d’Agost

DECRET 75/2020, de 4 d’agost, de turisme de Catalunya.

CVE-DOGC-A-20217073-2020

DECRET LLEI 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

CVE-DOGC-A-20218004-2020

Dilluns 03 d’Agost

LLEI 8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral.

CVE-DOGC-A-20213010-2020

RESOLUCIÓ TSF/1945/2020, de 30 de juliol, per la qual s’aprova la convocatòria de l’ajut econòmic extraordinari per a l’organització i el funcionament de les activitats en l’àmbit del lleure educatiu que preveu el capítol IV del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social (ref. BDNS 517933).

CVE-DOGC-A-20213024-2020

Dijous 30 de Juliol

RESOLUCIÓ TSF/1858/2020, de 15 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria d’ajuts extraordinaris, per a l’any 2020, per al manteniment de l’ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes (SOC –MICROEMPRESES) (ref. BDNS 517440).

CVE-DOGC-A-20210053-2020

Resolució de 24 de juliol de 2020, de la Direcció General de Salut Pública, Qualitat i Innovació, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d’entrada d’Espanya i es deroga la Resolució de 29 de juny de 2020.

BOE-A-2020-8750

Dilluns 27 de Juliol

RESOLUCIÓ EMC/1799/2020, de 20 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de la 23a promoció de les beques de formació en màrqueting turístic de Catalunya a l’exterior de l’Agència Catalana de Turisme (ref. BDNS 516570).

CVE-DOGC-A-20205048-2020

Dijous 23 de Juliol

RESOLUCIÓ INT/1780/2020, de 17 de juliol, de delegació de determinades facultats derivades de l’incompliment de la normativa reguladora de l’estat d’alarma.

CVE-DOGC-A-20203034-2020

RESOLUCIÓ EMC/1739/2020, de 16 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 dels ajuts del Programa de Cupons a la Internacionalització (ref. BDNS 516170).

CVE-DOGC-A-20199042-2020

RESOLUCIÓ EMC/1738/2020, de 16 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 dels ajuts dels cupons a la competitivitat empresarial (ref. BDNS 516168).

CVE-DOGC-A-20199043-2020

Dilluns 20 de Juliol

RESOLUCIÓ SLT/1748/2020, de 19 de juliol, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 als municipis de Figueres i de Vilafant, de la comarca de l’Alt Empordà.

CVE-DOGC-A-20201003-2020

Seguiment de l’impacte de la COVID-19 en l’activitat turística a Catalunya 16 de Juliol 2020

Novetats16.7.20

Criteris d’aplicació de les mesures restrictives per la COVID-19 a Catalunya

FAQS

Dimecres 15 de Juliol

RESOLUCIÓ TSF/1683/2020, de 9 de juliol, per la qual s’aprova la convocatòria de l’ajut extraordinari a les famílies per fer econòmicament més accessibles les activitats del lleure educatiu a Catalunya, que preveu el capítol III del Decret llei 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social (ref. BDNS 515252).

Núm. 8176 – 14.7.2020

DECRET LLEI 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, i d’adopció de mesures urgents per fer front al risc de brots de la COVID-19.

8176 – 14.7.2020

Divendres 10 de Juliol

Preguntes Freqüents ús de mascareta – FAQS

Dijous 9 de Juliol

RESOLUCIÓ SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de la mascareta
per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19.

CVE-DOGC-A-20190095-2020

Dimecres 8 de Juliol

Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per fer front a l’impacte de l’COVID19 en els àmbits de transports i habitatge.

BOE-A-2020-7432

Dimarts 7 de Juliol

LLEI 7/2020, del 2 de juliol, de l’Agència de la Natura de Catalunya

1803457 

Dilluns 6 de Juliol

ORDRE ARP/108/2020, de 2 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-20184049-2020

Reial decret llei 25/2020, de 3 de juliol, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació.

BOE-A-2020-7311

Divendres 3 de Juliol

Ordre INT / 595/2020, de 2 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19.

BOE-A-2020-7140

Dimarts 30 de Juny

Ordre INT / 578/2020, de 29 de juny, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitaria ocasionada pel COVID19.

BOE-A-2020-6902

Divendres 26 de Juny

L’Agència Catalana de Turisme posa a la nostra disposició l’estudi elaborat recentment. El Futur del Turisme

Dijous 25 de Juny

RESOLUCIÓ EMC/1478/2020, de 22 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 512070).

CVE-DOGC-A-20175053-2020

RESOLUCIÓ INT/1463/2020, de 18 de juny, per la qual es deixa sense efecte l’aixecament excepcional de determinades restriccions a la circulació establertes a la Resolució INT/383/2020, de 13 de febrer, per la qual s’estableixen les restriccions a la circulació durant l’any 2020.

CVE-DOGC-A-20174043-2020

Dimecres 24 de Juny

Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

BOE-A-2020-6621

DECRET LLEI 26/2020, de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa.

CVE-DOGC-A-20175119-2020

Dilluns 22 de Juny

RESOLUCIÓ SLT/1457/2020, de 21 de juny, per la qual es regulen les activitats dels locals de discoteca i establiments d’oci nocturn per prevenir el risc de transmissió de la infecció per SARS-CoV-2.

1800741

Ordre INT / 550/2020, de 21 de juny, per la qual es prorroguen els controls a les fronteres interiors amb Portugal temporalment restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19.

BOE-A-2020-6508

Ordre INT / 551/2020, de 21 de juny, per la qual es prorroguen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19.

BOE-A-2020-6509

Divendres 19 de Juny

DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència sanitària provocada per la COVID19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de Catalunya.

CVE-DOGC-A-20170092-2020

RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

CVE-DOGC-A-20170093-2020

Dijous 18 de Juny

Correcció d’errades de la Resolució de 16 de juny de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’Acord de Consell de Ministres de 16 de juny de 2020, pel qual s’estableixen els termes i condicions de l’cinquè tram de la línia d’avals a préstecs concedits a empreses i autònoms, a préstecs concedits a pimes i autònoms de el sector turístic i activitats connexes, i finançament concedit a empreses i autònoms per a l’adquisició de vehicles de motor de transport per carretera d’ús professional, i es autoritzen límits per adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, en aplicació del que disposa l’article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

BOE-A-2020-6309

Ordre SND / 535/2020, de 17 de juny, per la qual es modifica l’Ordre SND / 414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, i l’Ordre SND / 458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 3 de el Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

BOE-A-2020-6310

Dimecres 17 de Juny

Novetats-Covid-17.6.20

Resolució de 16 de juny de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’Acord de Consell de Ministres de 16 de juny de 2020, pel qual s’estableixen els termes i condicions de l’cinquè tram de la línia d’avals a préstecs concedits a empreses i autònoms, a préstecs concedits a pimes i autònoms de el sector turístic i activitats connexes, i finançament concedit a empreses i autònoms per a l’adquisició de vehicles de motor de transport per carretera d’ús professional, i s’autoritzen límits per adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs, en aplicació del que disposa l’article 47 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

BOE-A-2020-6236

Reial decret llei 22/2020, de 16 de juny, pel qual es regula la creació de Fons COVID19 i s’estableixen les regles relatives a la seva distribució i lliurament.

BOE-A-2020-6232

Dimarts 16 de Juny

ORDRE EMC/82/2020, de 14 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions
per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-20167054-2020

Dilluns 15 de Juny

ORDRE VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l’Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions.

CVE-DOGC-A-20163018-2020

RESOLUCIÓ INT/1336/2020, de 9 de juny, per la qual es deixa sense efecte l’aixecament excepcional de determinades restriccions a la circulació que estableix la Resolució INT/383/2020, de 13 de febrer, per la qual s’estableixen les restriccions a la circulació durant l’any 2020.

CVE-DOGC-A-20163020-2020

Ordre SND / 521/2020, de 13 de juny, per la qual es prorroguen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19.

BOE-A-2020-6107

Dissabte 13 de Juny

Orden SND / 520/2020, de 12 de junio, por la que se modifican Diversas Órdenes para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaraÂción del estado de alarma y se estableci las unidades territoriales que progresan a la fase 3 del Plan para la transición Hacia una nueva Normalidad.

BOE-A-2020-6088

Divendres 12 de Juny

RESOLUCIÓ TES/1306/2020, de 8 de juny, de convocatòria d’ajuts a entitats sense ànim de lucre del tercer sector ambiental de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 509709).

CVE-DOGC-A-20162050-2020

Dijous 11 de Juny

DECRET LLEI 23/2020, de 9 de juny, de mesures urgents en matèria tributària.

CVE-DOGC-A-20162001-2020

ORDRE EMC/78/2020, de 9 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions
per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades
econòmicament per la COVID-19.

CVE-DOGC-A-20162033-2020

ACORD GOV/77/2020, de 9 de juny, pel qual s’aprova el document final del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC).

CVE-DOGC-A-20162004-2020

RESOLUCIÓ EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 509828).

CVE-DOGC-A-20162034-2020

Dimecres 10 de Juny

Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID19.

BOE-A-2020-5895

RESOLUCIÓ EMC/1305/2020, de 8 de juny, d’ampliació de l’import màxim inicial de la dotació pressupostària de la Resolució EMC/843/2020, de 13 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (ref. BDNS 502684) (DOGC núm. 8112, de 15.4.2020).

CVE-DOGC-A-20161072-2020

Dissabte 06 de Juny

Resolució de 3 de juny de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

BOE-A-2020-5763

Reial Decret 555/2020, de 5 de juny, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19.

BOE-A-2020-5767

Dijous 04 de Juny

DECRET LLEI 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social

DECRET LLEI 21/2020

DECRET LLEI 22/2020, de 2 de juny, pel qual es determinen els òrgans competents per tramitar les sancions per incompliments de la normativa reguladora de l’estat d’alarma denunciats pels diferents cossos policials.

CVE-DOGC-A-20155002-2020

DECRET 61/2020, de 2 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Coneixement.

CVE-DOGC-A-20155005-2020

Dimecres 03 de Juny

RESOLUCIÓ TSF/1198/2020, de 2 de juny, per la qual s’adopten mesures extraordinàries destinades a les activitats d’educació en el lleure en les que participen menors de 18 anys, per reduir riscos de propagació de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-20154068-2020

Dissabte 30 de maig

Ordre SND / 458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 3 d’el Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

BOE-A-2020-5469

Dimecres 27 de maig

Reial decret llei 19/2020, de 26 de maig, pel qual s’adopten mesures complementàries en matèria agrària, científica, econòmica, d’ocupació i Seguretat Social i tributàries per a pal·liar els efectes de l’COVID19.

BOE-A-2020-5315

Dimarts 26 de maig

EDICTE de 14 de maig de 2020, sobre una resolució referent al Pla director urbanístic de les activitats de
càmping pel que fa a tots els municipis de Catalunya que no formen part del territori d’Aran.

CVE-DOGC-A-20141003-2020

Diumenge 24 de maig

Ordre SND / 442/2020, de 23 de maig, per la qual es modifica l’Ordre SND / 399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 de el Pla per a la transició cap a una nova normalitat i l’Ordre SND / 414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després ladeclaracion de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

BOE-A-2020-5267

Dissabte  23 de maig

Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19.

BOE-A-2020-5243

Resolució de 20 de maig de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

BOE-A-2020-5240

Ordre SND / 440/2020, de 23 de maig, per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19 en aplicació de el Pla per a la transició cap a una nova normalitat

BOE-A-2020-5265

Divendres 22 de Maig

Resolució de 20 de maig de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació de el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport a el sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID2019.

BOE-A-2020-5217

Ordre SND / 427/2020, de 21 de maig, per la qual es flexibilitzen certes restriccions derivades de l’emergència sanitària provocada pel COVID19 a petits municipis i als ens locals d’àmbit territorial inferior.

BOE-A-2020-5218

Dimecres 20 de Maig

Correcció d’errors de el Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, pel qual s’aproven mesures de suport a el sector cultural i de caràcter tributari per fer front a l’impacte econòmic i social de l’COVID2019.

BOE-A-2020-5138

Resolució de 19 de maig de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’Acord de Consell de Ministres de 19 de maig de 2020, pel qual s’instrueix a l’Institut de Crèdit Oficial a posar en marxa el quart tram de la línia d’avals aprovada pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i s’estableix que els seus beneficiaris siguin les petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per les conseqüències econòmiques de l’COVID19 .

BOE-A-2020-5140

Ordre SND / 422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l’ús obligatori de màscara durant la situació d’crisi sanitària ocasionada pel COVID19.

BOE-A-2020-5142

Dimarts 19 de Maig

Ordre TMA / 419/2020, de 18 de maig, per la qual s’actualitzen les mesures en matèria d’ordenació general de la navegació marítima adoptades durant l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19 a el procés de desescalada.

BOE-A-2020-5125

Dilluns 18 de Maig

7è Informe de Seguiment de l’impacte de la COVID-19

RESOLUCIÓ CLT/1028/2020, de 13 de maig, per la qual es dona publicitat a l’Acord del Consell d’Administració de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, pel qual s’aproven les bases específiques que han de regir la concessió de les subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el període d’estat d’alarma amb motiu de la COVID-19.

CVE-DOGC-A-20135019-2020

Dissabte 16 de Maig

Ordre SND / 414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

BOE-A-2020-5088

Divendres 15 de Maig

Ordre TMA / 410/2020, de 14 de maig, per la qual es limita l’entrada a Espanya a les aeronaus i vaixells de passatge a través dels punts d’entrada designats amb capacitat d’atenció a emergències de salut pública d’importància internacional.

BOE-A-2020-5054

Ordre INT / 409/2020, de 14 de maig, per la qual es prorroguen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19.

BOE-A-2020-5053

Dimarts 12 de Maig

RESOLUCIÓ TSF/981/2020, de 8 de maig, per la qual s’adopten mesures extraordinàries i de flexibilització de les actuacions subvencionables relatives a la Resolució TSF/928/2020, de 20 d’abril, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions destinades a les entitats sense ànim de lucre per a la realització del Programa de mesures actives d’inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania (DOGC núm. 8127, de 6.5.2020, ref. BDNS 503477), derivades de les mesures adoptades en relació amb la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

CVE-DOGC-A-20129041-2020

RESOLUCIÓ TSF/982/2020, de 8 de maig, per la qual s’adopten mesures extraordinàries i de flexibilització de les actuacions subvencionables relatives a la Resolució TSF/926/2020, de 20 d’abril, per la qual es convoquen les subvencions per a la realització dels serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental, per a l’any 2020 (DOGC núm. 8127, de 6.5.2020, ref. BDNS 503471), derivades de les mesures adoptades en relació amb la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

CVE-DOGC-A-20132005-2020

Ordre SND / 403/2020, d’11 maig, sobre les condicions de quarantena a què s’han de sotmetre les persones procedents d’altres països a la seva arribada a Espanya, durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19.

BOE-A-2020-4932

Ordre SND / 404/2020, de 11 de maig, de mesures de vigilància epidemiològica de la infecció per SARSCoV-2 durant la fase de transició cap a una nova normalitat.

BOE-A-2020-4933

Diumenge 10 de Maig

Ordre TMA / 400/2020, de 9 de maig, per la qual s’estableixen les condicions a aplicar en la fase I de la desescalada en matèria de mobilitat i es fixen altres requisits per garantir una mobilitat segura.

BOE-A-2020-4912

Dissabte 9 de Maig

Ordre SND / 399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d’àmbit nacional, establertes després de la declaració de l’estat d’alarma en aplicació de la fase 1 de el Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

BOE-A-2020-4911

Dijous 7 de Maig

Ajut de la Generalitat a determinats Ajuntaments 👉 DECRET LLEI 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

DECRET LLEI 16/2020

Dimarts 5 de Maig

DOGC l’ACORD GOV/64/2020, de 2 de maig, pel qual es crea la Comissió per a l’elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la COVID-19.

GOV/64/2020

Dilluns 4 de Maig

6è Informe de Seguiment de l’impacte de la COVID-19

Resolució d’1 de maig de 2020, de el Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la qual s’estableix el procediment per a la tramitació de sol·licituds de el subsidi excepcional per desocupació que regula l’article 33 de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març , pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a l’COVID19.

BOE-A-2020-4802

Diumenge 03 de Maig

Ordre TMA / 384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de màscares en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de conformitat amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat .

BOE-A-2020-4789

Ordre SND / 386/2020, de 3 de maig, per la qual es flexibilitzen determinades restriccions socials i es determinen les condicions de desenvolupament de l’activitat de comerç minorista i de prestació de serveis, així com de les activitats d’hostaleria i restauració en els territoris menys afectats per la crisi sanitària ocasionada pel COVID19.

BOE-A-2020-4791

Ordre SND / 388/2020, de 3 de maig, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura a l’públic de determinats comerços i serveis, i l’obertura d’arxius, així com per a la pràctica de l’esport professional i federat.

BOE-A-2020-4793

Divendres 01 de Maig

Ordre SND / 380/2020, de 30 d’abril, sobre les condicions en què es pot realitzar activitat física no professional a l’aire lliure durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19.

BOE-A-2020-4767

Dimecres 29 d’Abril

Circular informativa – Ministerio de Sanidad – Desescalada –  Feu clic aquí

ORDRE ARP/48/2020, de 27 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d’origen i qualitat dels aliments i l’artesania alimentària a Catalunya

ARP/48/2020

RESOLUCIÓ per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis, l’artesania i la moda afectats econòmicament per la COVID-19.

CVE-DOGC-A-20118005-2020

RESOLUCIÓ per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç i els serveis afectats econòmicament per la COVID-19 (ref. BDNS 503880).

CVE-DOGC-A-20118007-2020

Dimarts 28 d’Abril

4rt Informe Mesures Sector Turistic Mercats Emissors

Dilluns 27 d’Abril

ORDRE EMC/47/2020, de 24 d’abril, de modificació de l’Ordre EMC/77/2019, de 16 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes de renovació dels establiments d’allotjament turístic de Catalunya.

ORDRE EMC/47/2020

Dissabte 25 d’Abril

Resolució de 22 d’abril de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

BOE-A-2020-4648

Reial Decret 492/2020, de 24 d’abril, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19.

BOE-A-2020-4652

Dimecres 22 d’Abril

Reial decret llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l’economia i l’ocupació.

BOE-A-2020-4554

Dimarts 21 d’Abril

3r Informe Mesures Sector Turistic Mercats Emissors

Ordre INT / 356/2020, de 20 d’abril, per la qual es prorroguen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19

BOE-A-2020-4539

RESOLUCIÓ TSF/881/2020, de 17 d’abril, per la qual s’aproven els criteris i les mesures extraordinàries destinades a les actuacions subvencionades pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, derivades de les mesures adoptades en relació amb la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19

INT/356/2020

Divendres 17 d’Abril

5è Informe de Seguiment de l’impacte de la COVID-19– Generalitat de Catalunya

Dimecres 15 d’Abril

ORDRE EMC/39/2020, de 13 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

DOGC

Reial decret llei 14/2020, de 14 d’abril, pel qual s’estén el termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries.

BOE-A-2020-4448

Dimarts 14 d’Abril

2n Informe Mesures Sector Turistic Mercats Emissors– Generalitat de Catalunya

Dilluns 13 d’Abril

Ordre SND / 340/2020, de 12 d’abril, per la qual es suspenen determinades activitats relacionades amb obres d’intervenció en edificis existents en què hi hagi risc de contagi pel COVID19 per a persones no relacionades amb aquesta activitat.

BOE-A-2020-4424

Dissabte 11 d’Abril

Resolució de 9 d’abril de 2020, de al Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord d’autorització de la pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020, de 14/3

BOE-A-2020-4406

Ordre INT / 335/2020, de 10 d’abril, per la qual es prorroguen els controls a les fronteres interiors terrestres restablerts amb motiu de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19.

BOE-A-2020-4411

Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID19.

BOE-A-2020-4413

Resolució de 10 d’abril de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’Acord de Consell de Ministres de 10 d’abril de 2020, pel qual s’instrueix a l’Institut de Crèdit Oficial a posar en marxa el segon tram de la línia d’avals aprovada pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, i s’estableix que els seus beneficiaris siguin les petites i mitjanes empreses i autònoms afectats per les conseqüències econòmiques de l’COVID19

BOE-A-2020-4414

Ordre SND / 338/2020, de 8 d’abril, per la qual es prorroga la interrupció de la realització de qualsevol activitat compresa en l’àmbit del programa de turisme social de l’Institut de Majors i Serveis Socials per a gent gran i manteniment de l’ocupació en zones turístiques davant la situació de crisi ocasionada pel brot de COVID19.

 

BOE-A-2020-4420

#DOGC DECRET LLEI 12/2020, de 10 d’abril, pel qual s’adopten mesures pressupostàries, en relació amb el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, en l’àmbit tributari i en l’estructura de l’Administració de la Generalitat, per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

Descarregar

Dijous 09 d’Abril

4rt Informe de Seguiment de l’impacte de la COVID-19 Agència Catalana de Turisme

Resolució de el 6 d’abril de 2020, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual es modifiquen quanties en matèria d’ajornaments en el pagament de deutes amb la Seguretat Social, fixades en la Resolució de 16 de juliol de 2004, sobre determinació de funcions en matèria de gestió recaptadora de la Seguretat Social; i en el Reglament General de Recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 1415/2004, de 11 de juny.

BOE-A-2020-4380

Al DOGC DECRET LLEI 11/2020, de 7 d’abril, pel qual s’adopten mesures econòmiques, socials i administratives per
pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19 i altres de complementàries.

BOE-A-2020-4377

Dimecres 08 d’Abril

Informe Mesures Sector Turistic Mercats Emissors– Generalitat de Catalunya

Divendres 03 d’Abril

3r Informe de Seguiment de l’impacte de la COVID-19 en l’activitat turística a Catalunya  Agència Catalana de Turisme

Dimecres 01 d’Abril

Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a l’COVID19

BOE-A-2020-4208

Dilluns 30 de Març

Ordre per la qual es declaren serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s’adopten disposicions complementàries

BOE-A-2020-4194

Circular informativa de criteris interpretatius del permís retribuïts, dels autònoms i declaració responsable

Diumenge 29 de Març

Real decreto-ley 10/2020, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials

BOE-A-2020-4166

Annex d’activitats a les que no serà d’aplicació el permís per considerar-se essencials

Circular permís retribuït recuperable

Dissabte 28 de Març

Real Decreto-ley 9/2020 del 27 de març, pel qual s’adopten mesures complementàries, en l’àmbit laboral, per pal·liar els efectes derivats de l’COVID19

BOE-A-2020-4152

Circular mesures complementàries àmbit laboral

Divendres 27 de Març

2n Informe de Seguiment de l’impacte de la COVID-19 en l’activitat turística a Catalunya – Agència Catalana de Turisme

Informació per a personal d’atenció al públic en l’àmbit no sanitari

Dijous 26 de Març

BOE-A-2020-4070

Dimecres 25 de Març

Ordre TMA / 277/2020, de 23 de març, per la qual es declaren serveis essencials a determinats allotjaments turístics i s’adopten disposicions complementàries

BOE-A-2020-4012

Dimarts 24 Març

Infografia Autònoms – Mesures de suport

Infografia Empreses – Mesures de suport pel manteniment de l’ocupació

Dilluns 23 de Març

Guia Prestació cessament autònoms

FAQ‘S mesures adoptades pel Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions

FAQ’S nova prestació extraordinària per a autònoms

Divendres 20 de març

BOE-A-2020-3892 –  Suspensió d’obertura d’establiments turístics

Circular Mesures Urgents Generalitat de Catalunya

Dijous 19 de Març

Circular Urgents de les Mesures Laborals

Circular Urgents de les Mesures Econòmiques

Dimecres 18 de Març

Recomenacions en matèria de seguretat i salut laboralFoment de Treball

Dimarts 17 de Març

BOE-A-2020-3434 – Mesures Urgents en l’àmbit econòmic i per la protecció de la Salut Pública

BOE-A-2020-3692 – Estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària

BOE-A-2020-3580 – Mesures Urgents per a respondre a l’impacte econòmic

CIRCULAR CORONAVIRUS-COVID19

Resolució_salut

Circular Estat Alarma

Dissabte 14 de Març

DOGC COVID19

Dijous 12 de Març

Guia de les bones pràctiques pels establiments i treballadors del sector turístic

 

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies